fbpx
Domov > POMOHLI SME > POMOC NEMOCNICI (UNM) > Náš svet 2019

Cieľom projektu „Náš svet“ bola pomoc pre Psychiatrickú kliniku pri rekonštrukcii kúpeľní a sociálnych zariadení na oddelení detskej psychiatrie. Verejná zbierka na tento účel bola organizovaná predajom vstupeniek na 8. benefičný koncert, na ktorom vystúpili Sisa Sklovská, Richard Rikkon a La Gioia. Hrubý výnos z verejnej zbierky bol 6840,- €. Náklady súvisiace s usporiadaním verejnej zbierky boli v sume 1 015,30 €. Čistý výnos, ktorý bol na tento projekt použitý, bol vo výške 5824,70 €.
Oddelenie detskej a adolescentnej psychiatrie JLF UK a UNM je súčasťou Psychiatrickej kliniky a svojou nadregionálnou pôsobnosťou poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno-preventívnu starostlivosť u pacientov detského a dorastového veku. Špecializuje sa na široké spektrum závažných psychických porúch – z okruhu vážnych porúch nálady – depresie, mánie, bipolárnej poruchy, ďalej psychotických porúch z okruhu schizofrénie, detského autizmu, hyperkinetických porúch, závažných tikových porúch a celého radu iných náhlych zmien duševného stavu a fungovania dieťaťa a adolescenta, obvykle z plného zdravia a z plnohodnotného života s terapeutickým snažením odborného tímu pracovníkov vrátiť nedospelých do pôvodného života. Okrem komplexnej farmakoterapie poskytuje erudovaný tím lekárov, sestier, psychológov a pedagógov deťom a adolescentom aj skupinovú a individuálnu psychoterapiu a režimovú terapiu, psychosociálnu rehabilitáciu, edukáciu a poradenstvo vrátane vedenia rodičov v kríze súvisiacej s akútnou zmenou psychického stavu ich detí. Oddelenie detskej a adolescentnej psychiatrie realizuje pregraduálnu výčbu – je nielen klinickým pracoviskom, ale aj výučbovou základňou pre slovenských a zahraničných študentov v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. Klinika rozvíja nové interdisciplinárne vedecko-výskumné projekty s biologickým aj sociálnym zameraním v detskom veku. Snaží sa poskytovať pomoc a starostlivosť podľa najnovších poznatkov vedy. Klinika disponuje kapacitou 10 – 12 lôžok s vekovým rozpätím od 3 do 18 rokov, pričom ročne je na oddelení hospitalizovaných v priemere 220 nedospelých pacientov zo stále vzdialenejších regiónov Slovenska. a percentuálny podiel nadregionálnych pacientov v detskom a dorastovom veku je 65 – 70 %.
Rekonštrukcia priestorov kúpeľne a sociálnych zariadení bola veľkým prínosom, a bola realizovaná výlučne pre deti a adolescentov tohto oddelenia podľa štandardných požiadaviek na priestorové vybavenie oddelenia.